ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΕΟ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ


Προσπαθήστε να λύσετε γρήγορα τις παρακάτω εξισώσεις και να επιλέξετε από το σύννεφο τη λύση τους. Για καλύτερη θέαση ανοίξτε την εφαρμογή σε πλήρη οθόνη.